درباره دکتر فرشته آرین فر

فرشته آرین فر اخذ مدرک پزشکی عمومی سال ٨۵واخذ مدرک تخصص قلب وعروق سال ٩١از دانشگاه علوم  پزشکی تهران و

اخذ مدرک بورد تخصصی سال ٩١